[PLing] Obiit prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr. h. c. mult.

Stefan Michael Newerkla stefan.newerkla at univie.ac.at
Thu May 30 16:29:16 CEST 2019


Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

am 28. Mai 2019 verstarb der bekannte tschechische Linguist, Kollege und 
Lehrer

*prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr. h. c. mult.*
https://ufal.mff.cuni.cz/petr-sgall

Im Jahr 1993 lehrte Petr Sgall u. a. auch ein Semester lang als 
Gastprofessor am Institut für Anglistik der Universität Wien.

*Eva Hajičová and Jarmila Panevová about Petr Sgall:*
https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/105/editorial.pdf

/Requiescat in pace./

*Nachruf der **Fakultät für Mathematik und Physik der Prager 
Karlsuniversität:*

UNIVERZITA KARLOVA
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA
s hlubokým zármutkem oznamuje, že
dne 28. května 2019 zemřel ve věku 93 let

*prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr. h. c. mult.*
emeritní profesor Univerzity Karlovy,
dlouholetý člen informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty a 
zakladatel Ústavu formální a aplikované lingvistiky

Indoevropeista, bohemista a profesor obecné lingvistiky Petr Sgall byl 
jedním ze zakladatelů a vůdčí osobností oboru počítačové lingvistiky a 
jeho pojetí přirozeného jazyka jako formální matematické struktury 
zásadně přispělo k rozvoji automatického zpracování češtiny. Svou 
originální a dnes široce přijímanou teorii funkčního generativního 
popisu jazyka ostatně koncipoval již v 60. letech s tehdy revoluční vizí 
strojového překladu.

Profesní život profesora Petra Sgalla byl spjat s Univerzitou Karlovou 
od roku 1950, kde působil střídavě na její Filosofické fakultě a na 
Matematicko-fyzikální fakultě. V šedesátých letech na Filosofické 
fakultě založil a vedl Laboratoř algebraické lingvistiky, začátkem 
sedmdesátých let našel se svou skupinou útočiště na 
Matematicko-fyzikální fakultě UK, na které poté působil více než 40 let. 
Byl autorem či spoluautorem řady monografií a několika set odborných 
článků a tato rozsáhlá publikační činnost mu přinesla široké uznání 
české i mezinárodní vědecké komunity. Petr Sgall působil jako hostující 
profesor na řadě zahraničních univerzit a jeho práce jsou široce 
citovány. Získal též řadu významných ocenění včetně členství ve vědecké 
společnosti Academia Europaea, čestného členství v prestižní American 
Linguistic Society, ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
mezinárodní ceny Alexandra von Humboldta a čestných doktorátů 
francouzského institutu INALCO a univerzity v Hamburku.

Profesor Petr Sgall vychoval celou generaci uznávaných českých 
jazykovědců, mezi jeho žáky se však počítají i informatici věnující se 
zpracování přirozeného jazyka. Pro svou odbornost i svůj zápal zůstává 
profesor Petr Sgall velikým vzorem a stálým zdrojem inspirace pro 
všechny z nás, kteří měli tu čest s ním spolupracovat.

Odchodem profesora Petra Sgalla ztrácí nejen Univerzita Karlova, ale i 
široká odborná komunita jedinečnou osobnost, která celý svůj dlouhý 
život zasvětila originální vědecké práci.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června 2019 ve 
14.00 hodin
ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan
MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20190530/02bd4db3/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Parte_Sgall.pdf
Type: application/pdf
Size: 212283 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20190530/02bd4db3/attachment-0001.pdf>


More information about the PLing mailing list