<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,<br>
    <br>
    am 28. Mai 2019 verstarb der bekannte tschechische Linguist, Kollege
    und Lehrer <br>
    <font size="+1"><br>
      <b>prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr. h. c. mult.</b></font><br>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ufal.mff.cuni.cz/petr-sgall">https://ufal.mff.cuni.cz/petr-sgall</a><br>
    <br>
    Im Jahr 1993 lehrte Petr Sgall u. a. auch ein Semester lang als
    Gastprofessor am Institut für Anglistik der Universität Wien.<br>
    <br>
    <b>Eva Hajičová and Jarmila Panevová about Petr Sgall:</b><br>
    <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/105/editorial.pdf">https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/105/editorial.pdf</a><br>
    <br>
    <i>Requiescat in pace.</i><br>
    <br>
    <b>Nachruf der </b><b><span class="st">Fakultät für Mathematik und
        Physik der Prager Karlsuniversität:</span></b><br>
    <br>
    UNIVERZITA KARLOVA<br>
    MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA<br>
    s hlubokým zármutkem oznamuje, že<br>
    dne 28. května 2019 zemřel ve věku 93 let<br>
    <br>
    <font size="+1"><b>prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., dr. h. c. mult.</b></font><br>
    emeritní profesor Univerzity Karlovy, <br>
    dlouholetý člen informatické sekce Matematicko-fyzikální fakulty a
    zakladatel Ústavu formální a aplikované lingvistiky<br>
    <br>
    Indoevropeista, bohemista a profesor obecné lingvistiky Petr Sgall
    byl jedním ze zakladatelů a vůdčí osobností oboru počítačové
    lingvistiky a jeho pojetí přirozeného jazyka jako formální
    matematické struktury zásadně přispělo k rozvoji automatického
    zpracování češtiny. Svou originální a dnes široce přijímanou teorii
    funkčního generativního popisu jazyka ostatně koncipoval již v 60.
    letech s tehdy revoluční vizí strojového překladu.<br>
    <br>
    Profesní život profesora Petra Sgalla byl spjat s Univerzitou
    Karlovou od roku 1950, kde působil střídavě na její Filosofické
    fakultě a na Matematicko-fyzikální fakultě. V šedesátých letech na
    Filosofické fakultě založil a vedl Laboratoř algebraické
    lingvistiky, začátkem sedmdesátých let našel se svou skupinou
    útočiště na Matematicko-fyzikální fakultě UK, na které poté působil
    více než 40 let. Byl autorem či spoluautorem řady monografií a
    několika set odborných článků a tato rozsáhlá publikační činnost mu
    přinesla široké uznání české i mezinárodní vědecké komunity. Petr
    Sgall působil jako hostující profesor na řadě zahraničních univerzit
    a jeho práce jsou široce citovány. Získal též řadu významných
    ocenění včetně členství ve vědecké společnosti Academia Europaea,
    čestného členství v prestižní American Linguistic Society, ceny
    ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mezinárodní ceny
    Alexandra von Humboldta a čestných doktorátů francouzského institutu
    INALCO a univerzity v Hamburku.<br>
    <br>
    Profesor Petr Sgall vychoval celou generaci uznávaných českých
    jazykovědců, mezi jeho žáky se však počítají i informatici věnující
    se zpracování přirozeného jazyka. Pro svou odbornost i svůj zápal
    zůstává profesor Petr Sgall velikým vzorem a stálým zdrojem
    inspirace pro všechny z nás, kteří měli tu čest s ním spolupracovat.<br>
    <br>
    Odchodem profesora Petra Sgalla ztrácí nejen Univerzita Karlova, ale
    i široká odborná komunita jedinečnou osobnost, která celý svůj
    dlouhý život zasvětila originální vědecké práci.<br>
    <br>
    Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června 2019
    ve 14.00 hodin<br>
    ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.<br>
    <br>
    Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.<br>
    děkan<br>
    MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2<br>
  </body>
</html>