[PLing] Fwd: RDHum 2019: workshops/tutorials, keynote speakers, deadline for sending abstracts and articles

Johanna Laakso johanna.laakso at univie.ac.at
Tue Jan 22 11:30:09 CET 2019


Liebe KollegInnen, zur Info und Weiterleitung: Konferenz zur Datenanalyse und Digital Humanities (Englisch weiter unten)
—
Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
Abteilung Finno-Ugristik, EVSL (Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft)
Universität Wien
Universitätscampus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien
johanna.laakso at univie.ac.at | http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso

> Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
> 
> Von: "Siiroinen, Mari" <mari.siiroinen at helsinki.fi>
> Betreff: Research data and the humanities Oulussa elokuussa: RDHum 2019: workshops/tutorials, keynote speakers, deadline for sending abstracts and articles
> Datum: 22. Jänner 2019 10:01:41 MEZ
> An: "langnet-kaikki at helsinki.fi" <langnet-kaikki at helsinki.fi>
> 
> Lähettäjä: owner-finclarin-staff at helsinki.fi <mailto:owner-finclarin-staff at helsinki.fi> <owner-finclarin-staff at helsinki.fi <mailto:owner-finclarin-staff at helsinki.fi>> Puolesta Westerlund, Hanna-M
> Lähetetty: maanantai 21. tammikuuta 2019 23.58
> Vastaanottaja: finclarin-staff at helsinki.fi <mailto:finclarin-staff at helsinki.fi>
> Aihe: RDHum 2019: workshops/tutorials, keynote speakers, deadline for sending abstracts and articles
> 
> Hei! Tiedoksenne ja lähetättehän tätä RDHum 2019 kolmatta kutsua eteenpäin! Kiitos, terveisin Hanna
> ****
> 
> RDHum 2019 Kolmas kutsu (**English below**)
> 
> Työpajat ja tutoriaalit
> Elokuussa 2019 Oulussa järjestettävän RDHum-konferenssin työpajat ja tutoriaalit on hyväksytty. 
> Työpajoja ja tutoriaaleja on yhteensä seitsemän, ja niiden aiheina on:
> multimodaalisten ja audiovisuaalisten aineistojen kokoaminen, hallinta ja käyttö (2 tilaisuutta)
> Kansalliskirjaston, Kielipankin ja Tieteen termipankin digitaaliset aineistot ja palvelut opiskelijoille ja tutkijoille (3 tilaisuutta)
> R- ja Python-ohjelmien käyttö digitaalisten aineistojen analyysissa (2 tilaisuutta).
> Työpajojen ja tutoriaalien kuvaukset osallistumisohjeineen ovat konferenssin verkkosivulla <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56805>. Työpajoihin ja tutoriaaleihin ilmoittaudutaan tarvittaessa ottamalla yhteys niiden organisoijiin, yhteystiedot löytyvät työpajojen ja tutoriaalien esittelyjen yhteydestä. Osallistujat ilmoittautuvat myöhemmin saatavien ohjeiden mukaan myös konferenssiin. Konferenssin verkkosivu on osoitteessahttps://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261 <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261>.
> 
> Pääpuhujat
> Konferenssin pääpuhujia ovat Anna Čermáková, Arja Kuula-Luumi ja Veronika Laippala. Anna Čermáková työskentelee tällä hetkellä Marie Sklodowska-Curie -tutkijana Birminghamin yliopistossa. Hänen esitelmänsä käsittelee digitaalisen tutkimuksen ja lastenkirjallisuuden risteyskohtia. Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi luo katsauksen ajankohtaiseen aiheeseen ihmistieteiden tietosuojakysymyksistä. Turun yliopiston digitaalisen kielentutkimuksen apulaisprofessori Veronika Laippala puolestaan käsittelee esityksessään laajojen internet-aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Esitelmien otsikot löytyvät alta, abstraktit tulevat konferenssin verkkosivulle helmikuussa.
> 
> Esitelmäabstraktit ja artikkelit viimeistään 28.2.
> Konferenssiesitelmien ja artikkelien lähettämiseen on vielä runsaasti aikaa, niitä otetaan vastaan 28.2. asti! Konferenssin kuvaus ja ohjeet ovat alla ja konferenssin verkkosivulla <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261>.
> 
> Tervetuloa osallistumaan!
> 
> Järjestelytoimikunta
> 
> 
> RDHum 2019 <> 3rd Call
> 
> Workshops and tutorials
> The workshops and the tutorials in the RDHum 2019 conference in August 2019 in Oulu, Finland have been confirmed.
> There are seven workshops and tutorials on the following topics:
> Compilation, management and usage of multimodal and audio-visual resources (2 events)
> Digital resources and services provided for the students and researchers by the National Library of Finland, The Language Bank of Finland, and the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences (3 events)
> R and Python environments in the analysis of digital resources (2 events).
> Descriptions of the workshops and tutorials, as well as instructions how to participate, are available on the conference website <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56805>. When applicable, registration for the workshops and tutorials can be made by contacting the organizers with contact information available in the descriptions of the workshops and tutorials. The participants are also asked to register for the conference, following the instructions published later. The website of the conference is available at https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261 <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261>.
> 
> The keynote speakers
> The keynote speakers in the conference are Anna Čermáková, Arja Kuula-Luumi and Veronika Laippala. Anna Čermáková is currently a Marie Sklodowska-Curie Fellow at the University of Birmingham. Her paper discusses the intersection of digital research and children's literature. Arja Kuula-Luumi, Development Manager at the Finnish Social Science Data Archive (FSD), gives an overview of the currently relevant issues of data protection in the humanities. in her presentation, Associate Professor in digital language research Professor Veronika Laippala from the University of Turku addresses Internet-based big data in research. The titles of the keynote papers can be found below, and the abstracts will be available on the conference website during February.
> 
> Abstracts for presentations and articles to be submitted on February 28 at the latest
> There is still plenty of time for submitting the conference papers and articles. They can be submitted until February 28, 2019. More detailed information about the conference as well as the instructions can be found below and on the website of the conference <https://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261>.
> 
> Welcome to the conference!
> 
> The Organizing committee
> 
> 
> 
> Research Data and Humanities – RDHum 2019
> Oulun yliopisto, 14.–16.8.2019
> (*English below*)
> 
> Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
> RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN <http://www.kielipankki.fi/organisaatio> ja Kielipankki <http://www.kielipankki.fi/>. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
> 
> Pääpuhujat
> Anna Čermáková <https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/elal/cermakova-anna.aspx>, Marie Sklodowska-Curie Fellow (Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham)
> Wicked witches and wise wizards: Children's literature as an interdisciplinary meeting point in digital research
> Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö (Tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
> Tietosuoja ihmistieteissä
> Veronika Laippala <https://research.utu.fi/converis/portal/Person/883851?auxfun=&lang=fi_FI>, apulaisprofessori (Turun yliopisto)
> From bits and numbers to explanations – doing research on Internet-based big data
> Konferenssin esitykset voivat käsitellä digitaalisia aineistoja monista näkökulmista aina teoreettisesta analyysista metodologisiin ja empiirisiin tutkimuksiin saakka. Toivomme esityksiä, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavilta aloilta:
> 
> Tutkimusaineistot ja menetelmät
> digitaalisten aineistojen koostaminen ja infrastruktuurit
> vähän tutkittujen ja käytettyjen kielten digitaaliset aineistot
> digitaaliset aineistot pedagogisessa käytössä
> digitaalisten aineistojen käyttöön soveltuvat työkalut
> digitaalisten aineistojen annotointi
> aineistojen louhinta ja uudet kokeelliset menetelmät
> monimenetelmälliset lähestymistavat, joissa yhdistyvät digitaalisten aineistojen tutkimus ja muut menetelmät (esim. tilastolliset ja kvalitatiiviset menetelmät)
> synkroniset ja diakroniset lähestymistavat
> vertailevat ja monitieteiset tutkimukset
> uudet teknologiat ja innovaatiot (esim. virtuaaliset tutkimusympäristöt
> Digitaalisia ihmistieteitä koskevat tutkimukset ja tulokset
> esim. antropologia, taiteentutkimus, viestintä- ja mediatutkimus, kasvatustiede, maantiede, sukupuolentutkimus, historiantutkimus, informaatiotiede, oikeustiede, kieli- ja käännöstiede, kirjallisuudentutkimus, queer-tutkimus, uskontotiede, sosiologia, yhteiskuntatiede
> Konferenssin yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja ja tutoriaaleja, joihin toivomme ehdotuksia joulukuun 2018 aikana.
> Työpajoihin kokoonnutaan käsittelemään jotain tiettyä konferenssiin sopivaa teemaa; tutoriaaleissa voidaan puolestaan käsitellä aineistoa, ohjelmia ja esitellä metodologisia ratkaisuja. Työpajat ja tutoriaalit voi suunnata erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi jatko- ja tutkinto-opiskelijoille. Työpajan tai tutoriaalin järjestäjä lähettää joulukuun 31. päivään mennessä abstraktin (500 sanaa), jossa esitellään tilaisuuden aihe ja tavoite sekä tavoiteltu yleisö. Hyväksytyt työpajat ja tutoriaalit julkaistaan konferenssin verkkosivuilla tammikuun 15. päivään mennessä, minkä jälkeen työpajoihin ja tutoriaaleihin voi ehdottaa esityksiä järjestäjien ohjeiden mukaisesti.
> Työpaja- ja tutoriaaliehdotusten tulee sisältää seuraavat tiedot:
> työpajan/tutoriaalin otsikko
> työpajan/tutoriaalin aihe ja tavoite
> työpajan/tutoriaalin kieli/kielet
> työpajan/tutoriaalin järjestäjä(t) ja yhdyshenkilö(t)
> työpajan/tutoriaalin työskentelytapa.
> Työpaja- ja tutoriaaliehdotukset lähetetään osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi <http://oulu.fi/>.
> Työpajoihin ja tutoriaaleihin suunnattujen esitysten hallinnoinnista annetaan niiden järjestäjille hyväksymisen jälkeen tarkemmat ohjeet. Hyväksyttyihin työpajoihin ja tutoriaaleihin voi tutustua tammikuun 15. päivän jälkeen konferenssin verkkosivuilla.
> 
> Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla:
> Esityksen voi osoittaa johonkin tiettyyn työpajaan tai tutoriaaliin tai vaihtoehtoisesti yleissektioon. Kaikki abstraktit ja mahdolliset artikkelit lähetetään samalla tavalla ja samaan aikaan EasyChair-järjestelmän kautta (ohjeet <http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56152>).
> Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
> Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset.
> Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri.
> Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
> Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
> Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
> Artikkelien muotoiluohjeet. <http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56153>
> Konferenssin osallistumismaksu on 70 euroa (35 euroa perustutkinto-opiskelijoilta).
> 
> Tärkeät päivät
> työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.–31.12.2018
> työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
> abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1.–28.2.2019
> abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
> julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen: viimeistään 9.6.2019
> konferenssi: 14.–16.8.2019
> Tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi <http://oulu.fi/>.
> 
> Järjestelytoimikunta
> Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
> Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
> Maria Frick (Oulun yliopisto)
> Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
> Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
> Santeri Palviainen (Oulun yliopisto)
> Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto)
> Katja Västi (Oulun yliopisto)
> Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)
> Tieteellinen toimikunta
> Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
> Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
> Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus)
> Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
> Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
> Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
> Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
> Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
> Tommi Kurki (Turun yliopisto)
> Krister Lindén (Helsingin yliopisto)
> Pekka Manninen (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
> Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
> Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto)
> Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
> Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto)
> Inguna Skadiņa (University of Latvia)
> Koenraad de Smedt (University of Bergen)
> Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)
> Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
> Kadri Vider (University of Tartu)
> Stefan Werner (University of Eastern Finland) 
> 
> Research Data and Humanities – RDHum 2019
> 
> University of Oulu, August 14-16, 2019
> Digital resources and technology are used more and more within the humanities and the social sciences. Researchers in digital humanities gather, administer and share rapidly accumulating digital resources. They also need various research methods and tools in working with these resources. The conference Research Data and Humanities (RDHum) seeks to gather researchers around these themes. In addition to researchers, we invite teachers, graduate and postgraduate students as well as other interested parties to participate and to contribute.
> RDHum 2019 is jointly organised by the University of Oulu and the University of Jyväskylä, in collaboration with FIN-CLARIN <http://www.kielipankki.fi/organization> and Kielipankki <https://www.kielipankki.fi/language-bank/>, The Language Bank of Finland. The event is the first in the series of conferences taking place every other year in one of the universities within the FIN-CLARIN Consortium. The working languages in the conference are Finnish, Swedish and English.
> 
> The keynote speakers
> Anna Čermáková, <https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/elal/cermakova-anna.aspx> Marie Sklodowska-Curie Fellow (Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham)
> Wicked witches and wise wizards: Children's literature as an interdisciplinary meeting point in digital research
> Arja Kuula-Luumi, Development Manager (Finnish Social Science Data Archive (FSD), University of Tampere)
> Tietosuoja ihmistieteissä
> Veronika Laippala <https://research.utu.fi/converis/portal/Person/883851;jsessionid=3f3bccd97a1f1f5537dea2ba86c5?lang=en_GB>, Associate Professor (University of Turku)
> From bits and numbers to explanations - doing research on Internet-based big data
> We welcome papers focusing on diverse topic areas, ranging from theoretical analyses to methodological and empirical studies but not limited to, the following:
> 
> Data and methodologies
> Compiling digital databases and infrastructures
> Digital data for less commonly used languages
> Digital data and research as pedagogical resources
> Search engines for digital data
> Annotating digital data
> Data mining and other exploratory approaches to digital data
> Links between digital data research and other methodologies (e.g. statistical and non-statistical methods)
> Synchronic or diachronic approaches
> Comparative and interdisciplinary studies
> Future technologies and innovations, e.g. virtual research environments
> Research and findings in Digital Humanities
> e.g. in anthropology, arts, communication and media studies, education, geography, gender studies, history, information science, law, linguistics and translations studies, literature, queer studies, religious studies, sociology, social welfare
> In addition to the regular papers, the conference provides a venue for workshops and tutorials. Please submit your proposal for a workshop or tutorial starting on December 1, 2018, but no later than December 31, 2018.
> The workshops address a particular topic within the general theme of the conference, whereas tutorials can deal with specific types of resources, software or methods. Workshops and tutorials can also be designed with specific interest groups in mind, such as degree or postgraduate students. The chair of the workshop or tutorial is to submit an abstract (500 words) introducing the proposed topic, the aim of the event and the expected audience by December 31, 2018. The list of accepted workshops and tutorials will be announced on the website of the conference by January 15. After this, submissions to the workshops or tutorials can be made, following further instructions by the organizers.
> Workshop and tutorial proposals must include information on at least the following aspects:
> workshop/tutorial title
> topic and goals of the workshop/tutorial
> workshop/tutorial organizer(s) and contact person(s)
> language(s) of the workshop/tutorial
> mode of organization and program design.
> Please send your proposals to RDHum2019 [AT] oulu.fi <http://oulu.fi/>.
> The organizers of accepted workshops and tutorials will receive more detailed instructions on the administration of the workshops and tutorials after the proposals have been processed and decisions communicated.
> 
> We invite the following types of submissions that are listed below.
> You may submit your abstract in one of the workshops or tutorials or, alternatively, in the general session. All abstracts will be submitted in EasyChair system. If you plan to submit a paper for publication, please submit it concurrently with your abstract in EasyChair. Instructions are available here <http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56152>.
> Abstract for a presentation (10 min + 5 min for discussion, or 20 min + 10 min for discussion) or poster.
> Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words. For a short presentation, the abstract must indicate the research question, the data and methods used (and preliminary results). A short presentation is recommended for presenting new and developing methods or other work in early stage. We also encourage students to contribute. For a long presentation, the abstract must indicate the research question, the data, the methods, and the results.
> Abstract and a short paper for a presentation (10 min + 5 min for discussion) or poster.
> Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a short paper (4-8) pages. The abstract must indicate the research question, the data and methods used, and preliminary results. Accepted short papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the short paper.
> Abstract and a long paper for a presentation (20 min + 10 min for discussion) or poster.
> Authors are invited to submit an abstract with the maximum length of 500 words and a long paper (8-12) pages. The abstract must indicate the research question, the data, the methods and the results. Accepted long papers will be published in the electronic conference proceedings. Please note that the submission deadline is identical for both the abstract and the long paper.
> The instructions for formatting the papers are here <http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/56153>.
> The fee for attending the conference is 70 euros (35 euros for undergraduate students).
> 
> Important dates
> Submission of proposals for workshops and tutorials: December 1-31, 2018
> Acceptance of proposals for workshops and tutorials: January 15, 2019
> Submission of abstracts, short papers and long papers: January 16 - February 28, 2019
> Notification of acceptance of abstracts, short papers and long papers: April 2019
> Submission deadline of publication ready texts: June 9, 2019
> Conference: August 14-16, 2019
> For more information, please send an inquiry to RDHum2019 [AT] oulu.fi <http://oulu.fi/>.
> 
> Organizing committee
> Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä)
> Sisko Brunni (University of Oulu)
> Maria Frick (University of Oulu)
> Niina Kunnas (University of Oulu)
> Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
> Santeri Palviainen (University of Oulu)
> Valtteri Skantsi (University of Oulu)
> Katja Västi (University of Oulu)
> Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)
> Scientific committee
> Jarmo H. Jantunen, chair (University of Jyväskylä)
> Sisko Brunni (University of Oulu)
> Ulla-Maija Forsberg (Institute for the Languages of Finland)
> Marja-Liisa Helasvuo (University of Turku)
> Ari Huhta (University of Jyväskylä)
> Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
> Merja Koskela (University of Vaasa)
> Mikko Kurimo (Aalto University)
> Tommi Kurki (University of Turku)
> Krister Lindén (University of Helsinki)
> Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science)
> Mikhail Mikhailov (University of Tampere)
> Eetu Mäkelä (University of Helsinki)
> Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
> Minna Ruckenstein (University of Helsinki)
> Inguna Skadiņa (University of Latvia)
> Koenraad de Smedt (University of Bergen)
> Mikko Tolonen (University of Helsinki)
> Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
> Kadri Vider (University of Tartu)
> Stefan Werner (University of Eastern Finland)

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.univie.ac.at/pipermail/pling/attachments/20190122/d7252046/attachment-0001.html>


More information about the PLing mailing list